نتیجه آزمون تئوری

نتایج آزمون تئوری در تاریخ 1396/12/09 فروشنده گیاهان دارویی :

1- بهرام سجادیان                      قبول    
2- نجمه پالیزدان                        قبول
3- مهرناز عباس زاده                   قبول
4- جلال قدمی                             قبول

5- علیرضا آقا                               غایب
6- اسماء دلیرور                           قبول
7- امین اخوان صفائی                  قبول
8- بهادر عباس زاده میمندی         قبول
9- مونا حمیدی                             قبول
10- علی رضا پایدار                       قبول
11 – عادل شاهسوند حسنی       قبول
12- میثم شریف پور                       قبول
13-  فرزانه اسراری                      قبول
14- خدیجه عبودی                        قبول
15- زهرا یدیسار                           قبول
16- رحمت اله احمدی                   قبول
17- ساغر شاهرخ فرد                  قبول
18- الهام با معیشت                     قبول
19- ادریس جمال پور                    قبول
20- رمضان رشیدی                       قبول
21- علیرضا حسینی                      قبول
22- فرهاد سرافراز                        قبول
23- ناهید زالی پور                         قبول
24- لیلا رضایی                              قبول

25- الناز عابدی اردکانی                قبول

26- بهناز عابدی اردکانی              قبول

27- مجید کهنوجی                       قبول

28- رضا زندی                               قبول

29- خانم مرجان شهریاری رشته فروشنده و کاربر گیاهان دارویی تاریخ آزمون 7/ 12/ 1396 هردو قبول

30- آقای حسن احمدی رشته فروشنده گیاهان دارویی روز 10/ 12/ 1396                              قبول

 

نتایج آزمون تئوری تاریخ 1396/12/09 کاربرگیاهان دارویی :

1- بهرام سجادیان                            قبول
2- نجمه پالیزدان                               قبول
3- مهرناز عباس زاده                       قبول
4- جلال قدمی                                 قبول
5- اسماء دلیرور                                قبول
6- بهادر عباس زاده میمندی             قبول
7- مونا حمیدی                                  قبول
8- علی رضا پایدار                             قبول
9- عادل شاهسوند حسنی             قبول
10- میثم شریف پور                         قبول
11- محسن شجاعیان                      قبول
12- فرزانه اسراری                          قبول
13- خدیجه عبودی                           قبول
14- زهرا یدیسار                               قبول
15-ساغر شاهرخ فرد                      قبول
16- الهام با معیشت                        قبول
17- امین اخوان صفائی                   قبول
18- فرهاد سرافراز                          قبول
19- ناهید زالی پور                           قبول
20- لیلا رضایی                                قبول

21- مجید کهنوجی                           قبول

22- الناز کریمی                               قبول