مردودین آزمون عملی

کلیه کارآموزانی که در آزمونهای عملی فروشنده و کاربر گیاهان دارویی

در بهمن و اسفند 1396شرکت کرده و مردود شده یا غیبت داشته اند

برای شرکت در آزمون مجدد  عملی بایستی تا تاریخ 31 خرداد به لینک ذیل :

http://www.portaltvto.com/pay_amali/pay_amali_public/pay_amali_select   

 

مراجعه و مبلغ 21000 تومان را پرداخت کنند .

سپس حتماً به آموزشگاه اعلام نمایند که مبلغ را پرداخت کرده و قصد شرکت در آزمون مجدد عملی را دارند.

 

توجه داشته باشید پس از گذشت 6 ماه از آزمون تئوری در صورتی که در آزمون عملی قبول نشوید یا شرکت نکنید قبولی تئوری هم مردود شده و بایستی دوباره هزینه شرکت در آزمون تئوری و شرکت در آن را بپردازید.