نتیجه آزمون عملی

 کاربری گیاهان دارویی آزمون 1396/12/21:  

1- بهرام سجادیان                     قبول                         

2-  نجمه پالیزدان                       غایب                          

3-   مهرناز عباس زاده                 قبول

4- بهادر عباس زاده میمندی       قبول          

5- ناهید زالی پور                       قبول                  

6- مرجان شهریاری                   قبول               

7- جلال قدمی                             قبول                          

8- اسماء دلیرور                            غایب

9- مونا حمیدی                                غایب                                

10- علی رضا پایدار                        قبول                          

11- عادل شاهسوند حسنی            قبول         

12- میثم شریف پور                          قبول

13- محسن شجاعیان                         قبول

14- موسی مرادی                                قبول             

15- فرزانه اسراری                                 قبول                      

16- خدیجه عبودی                             قبول

17- زهرا یدیسار                                 قبول                          

18- الهام با معیشت                               قبول                    

19- امین اخوان صفائی                         قبول                

20- فرهاد سرافراز                                قبول

21- لیلا رضایی                           قبول                           

22- مجید کهنوجی                       قبول                         

23- الناز کریمی                                غایب

نتایج آزمون عملی تاریخ :  20-19/  12/    1396 

****************************************************************

فروشنده گیاهان دارویی :

1- بهرام سجادیان         مردود                

2-  نجمه پالیزدان          غایب               

3-  مونا حمیدی             غایب

4- جلال قدمی                مردود

5-  ساغر شاهرخ فرد        مردود

6- مهرناز عباس زاده میمندی         قبول                                                  

7-  بهادر عباس زاده میمندی           مردود

8- ناهید زالی پور                            مردود

9-  علی رضا پایدار                          قبول                   

10- عادل شاهسوند حسنی           قبول 

11- میثم شریف پور                         قبول              

12-  فرزانه اسراری                         قبول  

 

13- خدیجه عبودی                          مردود                    

14- زهرا یدیسار                            قبول                       

15- رحمت اله احمدی                         قبول                 

16- امین اخوان صفائی                     قبول                 

17- مهنوش پارسائی                        قبول

18- معصومه احمدی                         قبول

19- مهوش کرمی                               قبول

20- الناز عابدی اردکانی                      مردود         

21-  بهناز عابدی اردکانی                     مردود          

22- رمضان رشیدی                              مردود

23- ادریس جمال پور                             مردود              

24- الهام با معیشت                              قبول                

25-  علیرضا حسینی                              مردود 

26- فرهاد سرافراز                                 قبول                     

27- اسماء دلیرور                                    غایب

28-  لیلا رضایی                   قبول                              

29- مجید کهنوجی                قبول             

30-  رضا زندی                        غایب                      

31- مرجان شهریاری               قبول

32-  حسن احمدی                   قبول

****************************