اسامی کسانی که امتحان عملی فنی و حرفه ای دارند
 

توجه :افراد ذیل در تاریخ های                  امتحانات عملی دارند.

با در دست داشتن کارت ملی به آدرس : شیراز - بلوار سیبویه - روبروی قلب الزهراء - مرکز آموزش فنی حرفه ای برادران شیراز - اتاق مدیریت قبلی مراجعه فرمایند.

ارائه کارت شناسائی عکس دار الزامی است . کارآموزانی که کارت شناسائی عکس دار ندارند می بایست نامه عکس دار و مهمور به مهر آموزشگاه ارائه دهند.

توجه : هر گونه اعتراض به آزمون تئوری ، عملی ، نحوه و تاریخ آزمون فقط  و فقط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان فارس مربوط است لطفاً مراتب را به آدرس : شیراز - بلوار سیبویه روبروی قلب الزهراء - سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان فارس - بخش آزمون سازمان- یا به همین آدرس بخش حراست سازمان آن هم فقط به صورت مکتوب ارائه نمائید.

آموزشگاه در این مورد هیچگونه مسئولیت و قدرتی ندارد.

برای آگاهی از شرایط قبولی در آزمون های فنی و حرفه ای کلیک کنید

****************************************************************

آزمون عملی در تاریخ                             حرفه کاربر ماساژ  :

 

   

***********

آزمون عملی در تاریخ                               حرفه کاربر گیاهان دارویی :   

                      

   ****************************  

چارت نمرات تئوری و عملی و نحوه محاسبات نمرات در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور.